C012

Special Design-Art of Warm & Cozy Living

บ้านที่เน้นโทนอบอุ่น เหมาะสาหรับบ้านพักตากอากาศ เน้นผสมผสานความลงตัวระหว่างไม้กับอิฐ กับ Space ในบ้านที่ ดูโปร่งสบาย รวมไปถึงพ้ืนที่รอบๆบ้านที่ดูกว้าง โดยจะเน้นไปในแบบบ้านช้ันเดียว-ช้ันครึ่ง สาหรับพื้นท่ีใช้สอยจะมี ขนาด 500 ตารางเมตร

CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ

บ้านประหยัดพลังงาน การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ให้เอื้อกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

– การวางผังบ้านให้เป็นตัว U เพื่อต้องการให้ระหว่างบ้านมีพื้นที่สีเขียว ทุกห้องจะได้มีอากาศถ่ายเท
– การแบ่ง Zone ต้องการให้พื้นที่ด้านในสุดเป็นพื้นที่ส่วนตัว เลยมีการแบ่ง Zone จอดรถ และรับแขกอยู่ด้านหน้าบ้านและใช้ทางสัญจรเป็นตัวแบ่ง ระหว่าง Private Zone และ Public Zone
– ตัวบ้านมีชานหรือระเบียงโดยรอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผนังบ้านโดยแดดโดยตรง ทาให้ความร้อนถ่ายเทเข้าตัวบ้านได้น้อย บ้านจึงไม่ร้อนมาก
– ส่วนหลังคาทรงจ่ัวมีการปรับรูปทรงให้ดูทันสมัย และยังมีช่องระบายอากาศด้านบนทาให้ความร้อนถ่ายเทออกจากหลังคา
– มีการจัดวาง Function ให้เอื้อกับผู้สูงวัย โดย Space การใช้งานส่วนรวมเชื่อมต่อกันหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนพักผ่อน ส่วนทานอาหาร ส่วนระเบียง ส่วนโรงจอดรถ และยังมีทางลาดเข้าสู่ตัวบ้าน
– การเลือกใช้วัสดุทดแทน เช่นไม้เทียม แทนไม้จริง

3 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ
3 คัน
520 ตร.ม.
30.00 x 30.00 ม.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart