logo
   65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
   0-2349-7668 ถึง 72
   0-2943-7554
   whwhouse@yahoo.com
65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

C012

Whouse / C012

C012

Special Design-Art of Warm & Cozy Living

บ้านที่เน้นโทนอบอุ่น เหมาะสาหรับบ้านพักตากอากาศ เน้นผสมผสานความลงตัวระหว่างไม้กับอิฐ กับ Space ในบ้านที่ ดูโปร่งสบาย รวมไปถึงพ้ืนที่รอบๆบ้านที่ดูกว้าง โดยจะเน้นไปในแบบบ้านช้ันเดียว-ช้ันครึ่ง สาหรับพื้นท่ีใช้สอยจะมี ขนาด 500 ตารางเมตร

CONCEPTUAL DESIGN : แนวความคิดในการออกแบบ

บ้านประหยัดพลังงาน การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ให้เอื้อกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

  • –  การวางผังบ้านให้เป็นตัว U เพื่อต้องการให้ระหว่างบ้านมีพื้นที่สีเขียว ทุกห้องจะได้มีอากาศถ่ายเท
  • –  การแบ่ง Zone ต้องการให้พื้นที่ด้านในสุดเป็นพื้นที่ส่วนตัว เลยมีการแบ่ง Zone จอดรถ และรับแขกอยู่ด้านหน้าบ้านและใช้ทางสัญจรเป็นตัวแบ่ง ระหว่าง Private Zone และ Public Zone
  • –  ตัวบ้านมีชานหรือระเบียงโดยรอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผนังบ้านโดยแดดโดยตรง ทาให้ความร้อนถ่ายเทเข้าตัวบ้านได้น้อย บ้านจึงไม่ร้อนมาก
  • –  ส่วนหลังคาทรงจ่ัวมีการปรับรูปทรงให้ดูทันสมัย และยังมีช่องระบายอากาศด้านบนทาให้ความร้อนถ่ายเทออกจากหลังคา
  • –  มีการจัดวาง Function ให้เอื้อกับผู้สูงวัย โดย Space การใช้งานส่วนรวมเชื่อมต่อกันหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนพักผ่อน ส่วนทานอาหาร ส่วนระเบียง ส่วนโรงจอดรถ และยังมีทางลาดเข้าสู่ตัวบ้าน
  • –  การเลือกใช้วัสดุทดแทน เช่นไม้เทียม แทนไม้จริง

ห้องนอน

3 ห้อง

ห้องน้ำ

4 ห้องน้ำ

จอดรถได้

3 คัน

พื้นที่ตัวบ้าน

520 ตร.ม.

พื้นที่รอบบ้าน

30.00 x 30.00 ม.

Category:

500-600, Contemporary Style